Image

MAKİNA MONTAJ DEMONTAJ İŞ GÜCÜ DESTEĞİ

Kireç Fabrikası Aşağıdaki kısımlardan oluşmaktadır; 1) Kırma eleme grubu 2) Fırın grubu 3) Değirmen grubu 4) Söndürme grubu 5) Separator grubu 6) Paketleme grubu 1- Kırma eleme grubu Kireç fırınına girecek malzemelerin istenilen tane boyutunda kırılarak besleme silolarına sevk edildiği gruptur. Operatör scada ekranından gruba otomatik olarak start verir, Ayrıca herhangi bir şekilde sistemde arıza olduğunda veya hammadde silosu dolduğunda sistem otomatik olarak beslemeyi keser.

" Komple anahtar teslimi kurulumunu gerçekleştirdiğimiz, Türkiyede bir ilk olarak yerli sermaye , yerli mühendislik ve işgücü ile gerçekleştirilen hizmete sunulan alçı plaka fabrikasında bulunan birimler aşağıdaki gibidir; 1) Kuru malzeme hazırlama grubu 2) Islak hazırlama grubu 3) Mikser grubu 4) Donma bandı grubu 5) Fırın grubu 6) Fırın çıkış ve traşlama grubu 7) Istifleme grubu 8) Filtre ve traş tozu hazırlama grubu "

Komple anahtar teslimi kurulumunu gerçekleştirdiğimizyerli mühendislik ve işgücü ile gerçekleştirilen hizmete sunulan alçıfabrikasında bulunan birimler aşağıdaki gibidir; 1) Kırma eleme grubu 2) Kalsinasyon grubu 3) Öğütme ve ayrıştırma grubu 4) Stoklama grubu 5) Mikser grubu 6) Perlit genleştirme grubu 1- Kırma eleme grubu Bu bölüm, alçı madeninden gelen belirli bir alçı taşı; kırma ve eleme sistemi ile işleme imkan sunmaktadır. Bu otomasyon sistemi böylelikle düzenli, güvenli ve hatasız iş ortamını sağlar.

2 - Kalsinasyon grubu: Bu ünite alçı taşının kristal suyunun 2H2O’dan 1/2H2O’ya düşürülmesi işlemini gerçekleştirir. Kalsinasyon ünitesinde Döner fırınve bu fırının düzenli beslenmesini sağlayan silosu, kantar bandı, yıldızbesleyiciler, jet-pulse filtre, fanlar, helezonlar, elevatör, klapeler, vb.makineler kullanılmaktadır. Bu bölüm, alçı madeninden gelen belirli bir alçı taşı; kırma ve eleme sistemi ile işleme imkan sunmaktadır. Bu otomasyon sistemi böylelikle düzenli, güvenli ve hatasız iş ortamını sağlar. 3 - Öğütme ve Ayrıştırma grubu: Bu birimde kalsine olmuş alçı daha sonradönüştürüleceği nihai ürünün gerektirdiği incelikte santrifüj değirmenlerdeöğütülür ve tane iriliğine göre dinamik havalı seperatörlerde ayrıştırılır veayrı silolarda stoklanır. Bu ünitede kullanılan makineler, helezonlar,elevatörler, santrifüj değirmenler, dinamik havalı seperatör, fanlar, yıldızbesleyiciler, filtreler, metal tutucular vb.dir. Tozsuzlaştırma işlemi için jet-pulse filtre de bulunmaktadır. Alçı iki tanebüyüklüğüne göre ayrıştırılmaktadır. Bu tane büyüklükleri genel olarak 0-160mkr ve 0-840 mkr.dir. Ayrıca seperatör ayarları değiştirilerek değişik tanebüyüklüğünde üretim de yapılabilir. Bu işlem ünite çalışırken otomatik olarakda yapılabilir, sistemi ayrıca durdurmaya gerek yoktur. 4 - Stoklama grubu: Bu birimde öğütülmüş ve ayrıştırılmış alçı, tanebüyüklüğüne göre stok silolarına doldurulur. İnce alçı ve kaba alçılar içinfarklı miktarlarda silolar tasarlanabilir. Bu ünite elevatör, helezonlar,silolar, silo üstü filtreler, sürgülü klapeler vb. makinelerden oluşur. 5 - Mikser grubu: Mikser grubu iki hattan oluşmaktadır ve iki ana grupolan alçı bazlı saten ve sıvalar iki ayrı hatta üretilecek şekildetasarlanabilir. Bu ünitede gerekli incelikteki alçı ile bu alçının nihai ürünedönüşmesini sağlayacak yardımcı malzeme ve kimyasalların dozajlanması,tartılması, bunların homojen bir biçimde karıştırılması ve daha sonra daistenilen ağırlıkta torbalara doldurulup, çıkıştaki bant konveyörler yardımıylakamyonlara yada stok sahasına iletilmesi sağlanır. Mikser grubu kimyasal malzemelerin tartım, dozajlama ve miksere beslenmesiotomatik olarak yapılır. Bu ünitede bulunan makineler, dozaj helezonları,tartım bunkerleri, mikserler, paketleme makinesi, helezonlar, konveyör bantlar,kovalı elevatörler, paketleme altı toz toplama sistemi, elekler, jet-pulsefiltreler vb.dir.

MEKANİK VE MAKİNA REVİZYON MONTAJ DEMONTAJ

6 - Perlit Genleştirme grubu: Perlit Genleştirme Ünitesindesıva alçısı içine katılan genleşmiş perlit elde edilir. Madenden kırılmışolarak gelen perlit burada bir dik flaş fırın sayesinde yüksek ısıda 10-15 katgenleştirilir ve alçıya katılmak üzere mikser katına gönderilir. Genleşmişperlit siklonlardan toplanır. Perlit roketine beslenecek hammadde, tane iriliği0 - 0,80 mm ve kurutulmuş olarak big-bag ile temin edilir. Sistemde bulunan bütün gruplar scada ekranından ayrı ayrı izlenmekte ve kontroledilebilmektedir. Operatör bu grupları her PC den seçebilecek ve her birisi için ayrı ayrı izlemeve kontrol yapabilme şansı olacaktır. Bütün sıcaklık,basınç vs... online izlenebileceği gibi geriye dönük olarak dagrafikleri görülebilecektir. Analoglara girilecek setler vasıtasi ile kontrol noktalarıoluşturulabilinecektir. Kırma eleme sistemi oto-man olarak projelendirilmektedir. Sistem oto konumundaise operatör scada ekranlarından herhangi biriyle kırıcı sistemini otomatikçalıştırabilecektir. Sistem kırıcı akımlarna göre sıralı olarak otomatikçalısacaktir. Eger sistem manuelde ise oparatör kırıcı sistemindeki mimiklikumanda panelinden sistemi manuel çalıstıracaktır. Her bir motor için çalışıyor ,arıza,sahadan remote/local ,ve local startbilgileri ayrı ayrı izleyebilecektir. Her klape için açik kapalı bilgileri scadadan izlenebilecektir. Siloların üst seviyeleri scadadan izlenebilecektir. Her bir silo ve bunkerde halatlı veya radarlı seviye ölçüm sensorlerikullanılarak siloların içerisindeki alçı veya hammadde miktarı oransal (%)olarak görüntülenmektedir. Sistemdeki arızalara anında modem vasıtasıyla bağlantı kurularak arızanın enkısa sürede çözülmesi sağlanacaktır. Sistemdeki arızalara anında modem vasıtasıyla bağlantı kurularak arızanın enkısa sürede çözülmesi sağlanacaktır. Mikser sistemindeki kimyasal malzemelerin alınmasında bir hata yapılmaması içinkontrol sistemi yapılacaktır. Scada Programı, kullandığı OPC haberleşme protokolü yönünden hızlı vegüvenilir, kullanıcıya sağladiği esneklik bakımından ise kullanışlı bir yapıyasahiptir. Şifreleme: Bazı parametrelerin izlenmesi ve değiştirilmesi işlemleri için bubilgilere erişim işlemleri operatör, şantiye sorumlusu ve üst düzey yetkili seviyelerinde şifrelenebilmektedir.

Altınok Makina Faaliyet Alanları

Makina Mekanik ve Yapısal Çelik